T.P Hà Nội
T.P Hồ Chí Mih
T.P Đà Nẵng
Loại Mua Bán
SBJ
ĐVT: tr.đ/lượng